Услуги

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДИНКОВА И ДИМИТРОВ“ предоставя правни услуги в няколко основни правни области: гражданско право, търговско право, семейно право, трудово право, административно право, индустриална собственост, изпълнителни производства, наказателно право. Предлагаме и абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и юридически лица с нестопанска цел, както и процесуално представителство на физически и юридически лица пред съд, особени юрисдикции, арбитражни съдилища.

Абонаментното правно обслужване е избор на клиента, който му спестява време и средства. Клиентът получава възможности за различен пакет правни услуги съобразно оферираната от нас цена, както и намирането на своевременни решения за поставените проблеми.

  ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Представителство в преговори и подписване на споразумения; образуване и водене на съдебно-изпълнителни дела; принудително изпълнение върху имоти с вещни тежести;процесуално представителство по дела, образувани по жалби на длъжниците.

АРБИТРАЖ И МЕДИАЦИЯ

 •  В екипа ни работят двама адвокати, вписани като медиатори към Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на Р.България.
 • Представителство и участие в производства пред арбитражни съдилища.
 • Представителство на клиенти по събиране на вземанията от длъжници, участие в производствата по издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

ПРОУЧВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУЛНА СОБСТВЕНОСТ

 на български ФЛ и ЮЛ на територията на Република България, ЕС и по реда на международни споразумения. По-конкретно:

I – Проучвания:

 1. Проучвания за правен статус на обекти на интелектуалната собственост /патенти, марки, дизайни/;
 2. Проучвания за правна възможност за регистрация на обекти на интелектуалната собственост в България, ЕС и по реда на международни договори;
 3. Проучвания за сключване на лицензионни споразумения;
 4. Вписвания по прехвърляне, лицензиране на право и подновавяне на срок на закрила на обекти на интелектуалната собственост;
 5. Фирмени и специализирани проучвания по поръчка на клиента.

II – Закрила

 1. закрила на нови или модифицирани продукти и технологии като изобретения чрез национален патент, европейски и РСТ патент;
 2. закрила на нови и модифицирани продукти чрез полезен модел и промишлен дизайн в България, ЕС и по реда на международни споразумения;
 3. закрила на национална, европейска или международна марка;
 4. закрила на фирмени, продуктови или браншови лога, слогани, други;
 5. услуги в областта на географски означения, топологии на интегрални схеми, нови сортове растения и породи животни.