Области на правото

Ние работим във всички области на правото в зависимост от персоналната квалификация и опита на всеки от нас.

 В областта на наказателно право :

 • Представителство и защита във фазата на досъдебното производство.
 • Процесуално представителство и защита пред съд по повод вземане на мерки за неотклонение.
 • Процесуално представителство и защита на подсъдими лица в съдебната фаза на наказателни дела от общ характер.
 • Процесуално представителство на пострадали от престъпления лица в качеството им на частни обвинители или граждански ищци в съдебната фаза на наказателни дела от общ характер.
 • Консултации, изготвяне на тъжби, процесуално представителство на частни тъжители по наказателни дела от частен характер.
 • Процесуално представителство и защита на подсъдими лица по наказателни дела от частен характер.
 • Процесуално представителство по дела за реабилитация на осъдени.
 • Консултации на клиент, пострадал от престъпление или противоправни действия на физически лица или органи на държавната власт.
 • Защита на клиента при образуване на досъдебно производство срещу него от разследващи органи – прокурор, следовател и разследващ полицай.
 • Защита срещу незаконосъобразни действия на разследващите органи в хода на досъдебното производство.
 • Съдействие при събиране на доказателства в полза на клиента от момента на образуването му до приключването му с обвинителен акт на прокурора.
 • Процесуално представителство и защита на клиента в триинстанционното съдебно производство.
 • Съдействие и представителство пред органите на прокуратурата, МВР и Министерство на правосъдието във връзка с привеждане на присъдата в изпълнение.
 • Представителство пред Администрацията на затворите и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при МП, във връзка с пълното спазване на законните права на клиента, каквито той има, съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража.
 • Обжалване на незаконосъобразни наказателни постановления пред съответния Районен съд, издадени от административнонаказващите органи.
 • Представителноство пред правоохранителните органи при образуване на предварителни проверки.

Защита срещу издадени актове и мерки по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В областта на търговското право:

•Консултации при избор на правноорганизационна форма по ТЗ за извършване на търговска дейност.

•Правно обслужване на търговци и търговски дружества.

•Обявяване на годишни финансови отчети и други подлежащи на обявяване актове в Търговския регистър.

•Сделки с търговски предприятия.

•Представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове за неизпълнение на търговски договори.

•Представителство и съдействие при събиране на изискуеми вземания.

•Консултиране на клиентите при предявяване на претенции за изплащане на обезщетения срещу застрахователи;

•Прекратяване на дейност на търговци, производство по ликвидация и несъстоятелност.

В областта на вещното и наследственото право:

•Консултиране на търговците в областта на индустриалната собственост – регистрация на търговски марки, полезни модели и др.

• Консултация и съдействие при подготовка на документи за участие в обявени процедури за обществени поръчки.

 • Процесуално представителство по търговски спорове пред съд и арбитраж.
 • Търговски сделки – консултации, изготвяне, участие в преговори, представителство при сключване на търговски договори.
 • Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделянe, разделяне.
 • Консултации и изготвяне на необходимите документи във връзка с вписване в Търговския регистър на промени в обстоятелствата на еднолични търговци и търговски дружества.
 • Учредяване, регистрация и промени в регистрация на еднолични търговци и търговски дружества.

 Сделки с недвижими имоти – продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане, право на строеж, учредяване на вещни права;

  • Проучване на правния статут на имота;
  • Обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката;
 • Консулатции и подготовка на документите за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност;
 • Консултиране при наличие проблеми при съсобствени имоти – ползване на съсобствени имоти, доброволна делба и делба по съдебен ред;
 • Етажна собственост – уреждане на взаимоотношенията между етажните собственици съгласно Закона за управление на етажната собственост;
 • Имуществени отношения и спорове между съпрузите, съставяне на брачни договори;
 • Участие в процедури по промяна предназначението на имоти;
 • Отстраняване на грешки и непълноти по ЗКИР;
 • Процесуално представителство пред съд при съдебна делба, вещни искове;
 • Консултиране при уточняване на наследствени квоти и права върху недвижими имоти по повод на наследствени спорове;
 • Приемане и отказ от наследство;
 • оспорване на наследствени права.

В областта на семейното право:

 • развод по взаимно съгласие;
 • вещноправни искове за собственост след развода;
 • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • режим на лични отношения между родители и деца;
 • ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • пълно и непълно осиновяване.

В областта на облигационното право:

 • дела за присъждане и увеличаване на първоначално присъдена издръжка.
 • установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
 • заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България и издаване на необходимите за това лични документи;
 • спорове, свързани с упражняването на родителски права.
 • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • развод по общия исков ред.
 • Консултиране и съдействие за изготвяне на различни граждански договори – наеми, заеми, продажби, договор за изработка, договор за поръчка и др.;
 • Съдействие и подготовка на пълномощни, предварителни договори, нотариални покани, проекти на нотариални актове, приемо – предавателни протоколи, разписки, декларации и др.
 • Консултиране и съдействие при прехвърлянето на собствеността на МПС и друг вид движими вещи.
 • Цесиране на вземания. Защита на длъжниците при цедиране на вземания.

В областта на административното право:

 • Представителство пред държавни и общински органи;
 • Обжалване на решения на първоинстанционните съдилища при потвърждаване на наказателни постановления на административнонаказващите органи по реда на АПК;
 • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред. Защита срещу незаконно освобождаване при служебни правоотношения – ЗМВР, ЗДАНС, ЗДСл.
 • Оспорване на ревизионни актове и актове по ДОПК. Участие в ревизии и проверки, изготвяне на отговори по искания на органите на приходите. Обжалване на наложени предварителни обезпечителни мерки.
 • Процесуално представителство пред КЗК и ВАС за обжалване на актове на възложителите по ЗОП;
 • Обжалване на актове в областа на персоналната и индустриалната сигурност по ЗЗКИ пред ДКСИ по административен ред и пред ВАС по съдебен ред;
 • Консултиране и съдействие за получаване на обезщетение от държавата и общините по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Процесуално представителство.
 • Участие в производства пред КЗД по Закона за защита от дискриминация. Процесуално представителство пред съд.
 • Обжалване на заповеди за задържане по ЗМВР по реда на АПК.
 • Представителство и правно съдействие пред Комисията за защита на лични данни, във връзка с регистрацията им и функционирането им като администратори на лични данни.
 • Процесуално представителство на администратори на лични данни и на обработващи лични данни.

В областта на трудовото право:

 • изготвяне и сключване на трудови договори – срочни и безсрочни, с изпитателен срок;
 • съдействие при изпълнение на задълженията на страните по трудовото правоотношение;
 • Договори за управление на ЕООД/ООД;
 • Прехвърляне на предприятия и аутсорсинг;
 • Социално осигуряване на работниците и служителите за различни социални рискове, вкл. задължително, допълнително и доброволно обществено осгигуряване;
 • Прекратяване с и без предизвестие и на трудовите правоотношения от страна на работодателя или на служителя ;
 • Представителство в искови производства пред съответния компетентния съд.
 • Защита на служителите при неизпълнение на задълженията на работодателя.

В областта на защитата на индустриалната собственост: 

 • предварително проучване за наличие на права върху обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и анализ на получените резултати;
 • консултации във връзка с процедури по регистрация и изготвяне на необходимите заявки (за търговски марки и промишлен дизайн) пред Патентно ведомство на Република България, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар, Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;
 • консултации във връзка с процедури по оспорване регистрацията на марки и дизайни (заличаване, отмяна и процедура по опозиция) и подготвяне на молби и възражения;
 • консултации и изготвяне на договори за разпореждане с права на индустриална собственост, сключване на лицензионни договори, подробен правен анализ на необходимите процедури за прехвърляне права върху обекти на индустриална собственост;
 • консултации и представителство пред Комисията по защита на конкуренцията в случаи на имитация на фирма, марка или географско означение, домейн или интернет страница;
 • процесуално представителство пред компетентния съд при обжалване на решения на Патентно ведомство, на Комисията за защита на конкуренцията, както и във всички случаи на нарушени права върху обекти на индустриалната собственост.